زیست - زمین
دراین ربلاگ مطالب زیست شناسی وزمین شناسی ارائه می شود
نوشته شده در تاريخ شنبه 30 آذر 1392برچسب:, توسط ناصر مستقیمی |

  مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی پروفاز:

پروفاز میتوز: کروموزوم‌ها، کوتاه و فشرده و ضخیم می‌شوند. کروموزوم‌ها در یک سلول  همتا هستند، ولی جفت نمی‌شوند.

پروفاز I: کروموزوم‌های همتا جفت شده و تتراد تشکیل می‌دهند.

پروفاز II: کروموزوم‌ها، غیرهمتا هستند و جفت نمی‌شوند.

مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی متافاز:

متافاز میتوز: کروموزوم‌ها در استوای سلول قرار می‌گیرند.

متافاز I: تترادها در استوای سلول قرار می‌گیرند.

متافاز II: کروموزوم‌های غیرهمتا در استوای سلول قرار می‌گیرند.

مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی آنافاز:

آنافاز میتوز: کروماتیدهای خواهری از هم جدا می‌شوند.

آنافاز I: کروموزوم‌های همتا از هم جدا می‌شوند.

آنافازII: کروماتیدهای خواهری از هم جدا می‌شوند.

  مقایسه میتوز و میوز از نظر مرحله‌ی تلوفاز:

تلوفاز میتوز: دو سلول حاصل می‌شود که هر دو n یا هر دو 2n کروموزومی بوده و تک کروماتیدی و مشابه سلول مادری هستند.                                                         

تلوفازI: دو سلول حاصل می‌شود که هر دو n کروموزوم دو کروماتیدی دارند.

تلوفازII: دو سلول حاصل می‌شود که هر دو n کروموزوم تک کروماتیدی دارند.

 

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 26 آبان 1392برچسب:, توسط ناصر مستقیمی |<A href="http://salijoon.info/" rel=nofollow target=_blank>0

20

3


0

4


0

5


0

6


0

7


0

8


0

9


0

10


0

11


0

12


0

13


0

14


0

15


0

16


0

17


0

18


0

19


0

20


0

21


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:, توسط ناصر مستقیمی |

 

ساختاردوم و سوم tRNA

 

ساختار tRNA ها طرح برگ شبدری است. ویژگی این طرح در وجود حلقه هایی است که به وسیله ساقه های (بازوهای) کوتاهی از یکدیگر جدا شده اند. این بازوها نواحی دو زنجیره ای و مارپیچی اند که هر یک 4 تا 7 جفت بازمکمل دارند که با پیوندهای هیدروژنی به هم
پیوسته اند. اجزای اصلی این ساختار برگ شبدری به شرح زیر است:

1- بازوی آمینواسیل یا پایانه پذیرندهCCA   که اسید امینه اختصاصی را به خود می گیرد.

2- بازوی پزودویوریدین یا بازوی T که روی بخش حلقه ای خود ( حلقه T ) دارای ترتیب CG  T است که هنگام سنتز پروتئین به ناحیه مکمل خود در RNA ریبوزومی s5 متصلمی شود، به دلیل وجود پزودویوریدین (ریبوز با کربن َ5 به باز متصل شده، نشانه )، این بازو را بازوی پزودویوریدین نامند.

3- بازوی ضدرمز ( آنتی کدون) وجود دارد که ترتیب مکمل آن (رمز – کدون) روی بخشی از مولکول mRNA قرار دارد و هنگام ساخت پروتئین، نوکلئوتیدهای رمز و ضد رمز با واسطه بازهای خود و به کمک پیوندهای هیدروژنی به هم متصل می شوند. این پیوندها خواندن پیام (رمز) ژنتیکی را امکان پذیر می سازند.

4- بازوی دی هیدرویوریدین (DHU) یا بازوی D که در بخش حلقه ای خود (حلقه D) دارای دی هیدرویوریدین است. نقش این باز بسیار مهم و شناسایی آمینواسیل - tRNA سنتتاز اختصاصی است که برای اتصال اسید امینه به tRNA ضرورت دارد.

یکی از دلایل تغییر تعداد نوکلئوتیدها در انواع tRNA ها امکان وجود نوکلئوتیدهای تکراری بین نوکلئوتیدهای شماره 17 تا 21 است که عملاً بر روی حلقه D  قرار می گیرند و آنها را با اعداد اعشاری مثل 1/17، 2/17...، 18، 1/18، 2/18 و ... نشان می دهند.

از عوامل دیگر مؤثر در تغییر تعداد نوکلئوتیدها امکان وجود ناحیه تغییرپذیر (بازوی متغیر) است که در صورت وجود در محل بین بازوی T و بازوی ضدرمز (آنتی کدون) قرار دارد و تعداد نوکلئوتیدهایش به میزان وسیعی در tRNA ها متفاوت است.

 

ساختار سوم tRNA ها :

بررسی هایی که به کمک پراش پرتوهای ایکس انجام شده است امکان شناسایی ساختار سوم  tRNAها را به دست داده است. tRNA دارای شکل فضایی پیچیده ای است که در آن بازوهای جانبی بیشتر حالت بسته ای دارند. مولکول tRNA ، شکل L به خود می گیرد. بازوی ضد رمز یک سر و بازوی پذیرنده (آمینواسیل) سر دیگر L  را اشغال می کنند؛ حلقه های D و T به وسیله پیوندهای هیدروژنی به یکدیگر پیوسته اند و گوشه L را تشکیل می دهند. همه tRNA ها این ویژگی مشترک را در ساختمان سوم خود دارند. شکل فعال (عمل کننده) tRNA ها ساختمان سوم این مولکول ها می باشد.

 

 

نوشته شده در تاريخ جمعه 24 خرداد 1392برچسب:, توسط ناصر مستقیمی |

 

نوشته شده در تاريخ جمعه 24 خرداد 1392برچسب:, توسط ناصر مستقیمی |

تعریف درخت تبارزایشی :

ترسیمی که سیر تکاملی جاندارانی که دارای جد مشترک هستند را نشان می دهد .

انواع درخت تبار زایشی :

درخت های تبار زایشی دو نوع می باشند : 1- درخت تبار زایشی تکاملی که بر اساس ساختار همولوگ جانداران رسم می شود .( البته در کتاب اشاره ای به این نوع نشده است .)

2- درخت تبار زایشی مولکولی که بر اساس اختلاف توالی یک بیومولکول پلی مرف رسم می شود .( در کتاب این نوع مورد بررسی قرار گرفته است .)

نکاتی در مورد طرح تبارزایشی تکاملی :

در این نوع طرح تکاملی مبدا طرح جد مشترک قرار می گیرد و آخرین جانداران که در راس طرح قرار می گیرد به عنوان مبنای مقایسه می باشد . در تبار زایشی تکاملی اصلا طول خطوط مهم نیست و فقط به صورت منظم رسم می شوند .

نکاتی در مورد طرح تبار زایشی مولکولی :

باید توجه داشت که در طرح تبارزایشی مولکولی تکامل یک ژن ( تکامل یک مولکول خاص ) بررسی می شود نه تکامل جاندار.

در این نوع طرح جاندار مبدا ( که معمولا در پایین ترین قسمت طرح قرار می گیرد ) اولین جانداری می باشد که دارای این مولکول می باشد ( البته در کتاب در طرح ارائه شده جاندار خاصی معرفی نگردیده است )  و آخرین جانداری که در راس طرح قرار می گیرد و طول شاخه برای او صفر در نظر گرفته می شود مبنای مقایسه قرار می گیرد ( در کتاب گوریل مبنای مقایسه قرار گرفته است .)

طرحی که در کتاب رسم شده است در حقیقت مبنای مقایسه مربوط به تغییرات ژن محل اتصال هموگلوبین به آهن می باشد که بعد از عملیات Rflp  رسم می شود .

·         در این جا طول شاخه ها بیانگر میزان تفاوت در مولکول مورد مقایسه می باشد و طول تنه ی طرح بیانگر میزان گذشت زمان می باشد .

·         اگر طول شاخه ی دو جاندار در طرح با هم برابر باشد نمی توان عنوان کرد که این دو جاندار به هم شبیه هستند بلکه به این معناست که تعداد نوکلئوبید های متفاوت این دو جاندار در مقایسه با ژن مبنا برابر بوده است در حالیکه ممکن است در مابقی ژن ها هزاران تفاوت بین این دو جاندار وجود داشته باشد .

اصلاح چند تصور نادرست :

·         در طرح رسم شده در مورد ژن هموگلوبین در کتاب درسی اندازه ی شاخه ی ماکیان نسبت به شاخه ی موش کوتاه تر بود . بر خلاف تصور عموم و مطالبی که در سایت ها مشاهده می شود و طبق کتاب های مرجع همین طرح صحیح می باشد . ( البته چاپ جدید کتاب طول شاخه را تغییر داده اند که صحیح نمی باشد . چون ما اجازه نداریم طبق فهم دانش آموز مطلب صحیح را اشتباه بیان کنیم .)

و اما دلیل این موضوع چه می تواند باشد : همان گونه که ما در جهش ها دیده ایم الزاما تفاوت در ژن منجر به تفاوت در محصول ژن نخواهد بود . ( مثلا در جهش های جانشینی که احتمال دارد رمز دیگری از همان اسید آمینه اتفاق بیافتد )تفاوت در تعداد نوکلئوتیدها با مبنای مقایسه در موش بیشتر از مرغ است ولیکن الزاما این تفاوت منجر به تفاوت در اسیدهای آمینه نشده است و مرغ تفاوت اسید آمینه ای بیشتری را با مبنای مقایسه نشان می دهد تا موش.

·         و اما علت اینکه همه ی جانداران در سمت چپ طرح ولی ماکیان به تنهایی در سمت راست طرح قرار گرفته اند چیست ؟ به نظر می رشد که این حالت بیانگر این موضوع است که گوریل ( از دسته ی پستانداران ) از مسیر تکاملی ماهی ها ، دوزیستان و خزندگان حاصل شده است و از مسیر تکاملی ماکیان عبور نکرده باشد.

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 1 خرداد 1392برچسب:, توسط ناصر مستقیمی |


 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ژنتيک در خزه ها

از آن جا که در خزه، گياه اصلي هاپلوئيد مي باشد لذا گامت هاي ايجاد شده نيز همان ژنوتيپ والدي را نشان خواهند داد. در حالي که در پايان مرحله اسپوروفيتي و با ميوز درون کپسول خزه ممکن است هاگ هاي متنوعي ايجاد شود.

* در خزه ها خودلقاحي امکان پذير نيست زيرا گامتوفيت نر و ماده از هم جدا هستند.

مثال: در گياه خزه اگر ژنوتيپ آرکگن Ab و ژنوتيپ آنتريدي aB باشد به ترتيب:

1) ژنوتيپ سلول هاي رويان را تعيين کنيد؟

Ab)                                                            ) گامت ماده آرکگن

             (سلول تخم) AaBb  لقاح   

aB)                                                             ) گامت نر آنتريدي

2) ژنوتيپ سلول ديواره هاگدان را تعيين کنيد؟

چون هاگدان بخشي از اسپوروفيت مي باشد و 2n است پس: AaBb

3) ژنوتيپ سلول هاي پايه اسپوروفيت را تعيين کنيد؟

چون پايه اسپوروفيت همان گامتوفيت ماده است پس: Ab

4) چند نوع آنتروزوئيد و چند نوع تخمزا ايجاد مي شود؟

چون آنتروزوئيد و تخمزا با تقسيم ميتوز حاصل مي شوند پس: 1 نوع آنتروزوئيد با ژنوتيپ aB و 1 نوع تخمزا با ژنوتيپ Ab به وجود مي آيد.

5) در داخل هاگدان چند نوع هاگ مي تواند ايجاد شود؟

AaBb 2n تعداد ژن هاي هتروزيگوت 22 = 4 (AB,Ab,aB,ab)

 

 

 

 

 

 

ژنتيک در نهانزادان آوندي

در نهانزادان آوندي نيز توليد مثل، بسيار به خزه ها شباهت دارد و از نظر ژنتيکي و ژنوتيپي نيز مشابه با خزه ها مي باشد. تنها تفاوت در خزه ها و سرخس ها اين است که در سرخس ها اسپوروفيت گياه اصلي را مي سازد نه گامتوفيت.

* برخلاف خزه ها در صورتي که در مرحله لقاح، خودلقاحي صورت گيرد ژنوتيپ گياه جديد هموزيگوت خواهد بود. اما جالب است بدانيد عموما آنتروزوئيد هاي يک پروتال با تخمزاهاي همان پروتال لقاح نمي يابند زيرا اين سلول ها در زمان هاي مختلفي براي لقاح آماده مي شوند.

مثال: اگر آرکگن داراي ژنوتيپ Ab و آنتريدي ژنوتيپ aB باشد (آرکگن و آنتريدي متعلق به يک پروتال نيستند) به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1) ژنوتيپ ريزوم حاصل چگونه است؟

چون ريزوم جزو اسپوروفيت است بايد ژنوتيپ رويان را مشخص کنيم AaBb

2) امکان تشکيل چند نوع گامتوفيت ماده از گياه جديد وجود دارد؟

گامتوفيت ماده همان پروتال است که از تقسيم ميتوز هاگ به وجود مي آيد و خود هاگ نيز از تقسيم ميوز به وجود مي آيد پس

AaBb 2n تعداد ژن هاي هتروزيگوت 22 = 4(AB,Ab,aB,ab) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ژنتيک در بازدانگان

با توجه به تشکيل دانه در بازدانگان و حضور قسمت هاي مختلف از نظر ژنوتيپي در آن، چرخه ژنتيکي بازدانگان اندکي با دو گياه خزه و سرخس تفاوت خواهد داشت. در دانه بازدانگان سه بخش اصلي وجود دارد:

1. رويان (جنين) که از نظر ژنتيکي ديپلوئيد بوده و همان اسپوروفيت گياه جديد است (2n).

2. ذخيره دانه که آندوسپرم (گامتوفيت ماده در بازدانگان) است و هاپلوئيد است (n).

3. پوسته دانه که بخشي از اسپوروفيت مادري است و آن نيز ديپلوئيد است (2n).

* ژنوتيپ پوسته دانه با ژنوتيپ گياه مادر يکسان است.

* گامت هاي ماده در بازدانگان از تقسيم سلول هاي درون آندوسپرم (آرکگن) شکل مي گيرند بنابراين ژنوتيپ گامت ماده (تخمزا) و سلول هاي آرکگن با ژنوتيپ آندوسپرم برابر خواهد بود.

* دانه گرده رسيده در بازدانگان همان گامتوفيت نر مي باشد و ژنوتيپ هاگ نر (دانه گرده نارس)، با سلول هاي دانه گرده رسيده و گامت نر (آنتروزوئيد) يکسان مي باشد.

مثال: ژنوتيپ مخروط نر کاج AaBb و مخروط ماده کاج AaBB است. به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1) ژنوتيپ پوسته دانه چيست؟

همان ژنوتيپ مخروط ماده است AaBB.

2) اندوخته دانه چند نوع ژنوتيپ مي تواند داشته باشد؟

2 نوع. زيرا از ميوز يکي از سلول هاي مخروط ماده دو نوع هاگ مي تواند ايجاد شود و از ميتوز اين هاگ ها، آندوسپرم يا ذخيره دانه حاصل مي شود.          AB-aB

3) چند نوع دانه گرده رسيده ايجاد مي شود؟

دانه هاي گرده رسيده از ميتوز دانه هاي گرده نارس که خود آن ها با تقسيم ميوز به وجود مي آيند حاصل مي شوند پس 4 نوع.                AB-Ab-aB-ab

4) هر سلول خورش چند نوع آندوسپرم ايجاد مي کند؟

1 نوع. زيرا سلول خورش با ژنوتيپ AaBB در هنگام ميوز دو نوع هاگ ماده (چهار عدد) ايجاد مي کنند اما سه عدد از اين هاگ ها مي ميرند و هاگ باقي مانده با ميتوز خود آندوسپرم را ايجاد مي کند.

 

 

 

 

 

 

 

ژنتيک در نهاندانگان

در نهاندانگان به علت وقوع لقاح مضاعف در چرخه ژنتيکي گياه پيچيدگي بيشتري نيز وجود دارد. در نهاندانگان دانه از نظر ژنوتيپي از سه بخش جداگانه تشکيل شده است.

1. پوسته دانه که در واقع متعلق به اسپوروفيت گياه مادر مي باشد (2n).

2. آلبومن که اندوخته غذايي تريپلوئيد مي باشد (3n).

3. در دانه بعضي از گياهان مانند نخود و لوبيا، آلبومن تجزيه شده و جذب لپه ها مي شود (دانه هاي بدون آلبومن). بنابراين اندوخته غذايي در دانه بالغ آن ها، لپه ها مي باشد که 2n بوده و همان ژنوتيپ جنين را دارد.

4. رويان (جنين) که همان اسپوروفيت فرزندي است (2n).

* ژنوتيپ تمام سلول هاي کيسه روياني به جز سلول دوهسته اي با هم يکسان است (ژنوتيپ سلول دو هسته اي، دو برابر تخمزا است).

* در نهاندانگان ژنوتيپ سلول تخمزا با ژنوتيپ هاگ ماده به وجود آورنده آن برابر است.

* در نهاندانگان دو آنتروزوئيد در لقاح دخالت مي کنند که هر دو از نظر ژنوتيپي برابر هستند.

مثال: اگر در گياه ذرت ژنوتيپ گياه نر AA و ژنوتيپ گياه ماده Aa باشد به سؤالات زير پاسخ دهيد؟

1) ژنوتيپ آنتروزوئيد؟ A

2) ژنوتيپ تخمزا؟ A يا a

3) ژنوتيپ سلول دو هسته اي؟ AA يا aa

3) انواع ژنوتيپ ممکن براي رويان؟ AA و Aa

4) انواع ژنوتيپ ممکن براي آلبومن؟ AAA و Aaa

5) ژنوتيپ پوسته دانه؟ Aa

6) در گياه حاصل حداقل و حداکثر چند نوع ژنوتيپ ديده مي شود؟

حداکثر 3 نوع        آلبومن: AAA          پوسته دانه: Aa           رويان: AA

حداقل 2 نوع        آلبومن: Aaa           پوسته دانه: Aa           رويان:  Aa

 

 

 

ژن خود ناسازگار در گياهان

در بعضي از گياهان مانند شبدر، يک صفت چند آللي (ژن خودناسازگار) آميزش را کنترل مي کند به طوري که اگر آلل دانه گرده شبيه به يکي از آلل هاي کلاله باشد، لوله گرده تشکيل نمي شود.

* در افرادي با ژن خود ناسازگار، ژنوتيپ هموزيگوت وجود ندارد.

براي يک ژن خودناسازگار n آللي:

1) تعداد انواع لقاح هاي ممکن در جمعيت: 

n(n-1) (n-2) / 2 

 (2تعداد انواع لقاح هاي غيرممکن در جمعيت: n (n-1)

3) انواع ژنوتيپ براي افراد جمعيت و رويان دانه ها: 

n(n-1) / 2

4) انواع ژنوتيپ براي آلبومن دانه ها:  n -  n2

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 1 خرداد 1392برچسب:, توسط ناصر مستقیمی |

 

تولید مثل جنسی از فرایندهایی است که به سازگار شدن موجودات زنده با محیط و افزایش تنوع کمک می کند . در بسیاری از گیاهان  پرچم و مادگی میتوانند توسط یک گیاه ایجاد شوند و بنابر این انجام خود لقاحی امکان پذیر است . بعضی از گیاها ن برا یجلوگیری از وقوع خود لقاحی و رسیدن به تنوع بیشتر راهکارهایی را مورد استفاده قرار میدهند . یکی از جالب ترین این روش ها در گیاه شبدر دیده میشود در شبدر ژنی به نام S با تعداد زیادی الل وجود دارد که مسئول خود ناسازگاری در این گیاه است . زمانیکه یک دانه گرده از این گیاه  روی کلاله مادگی گیاه ماده می نشیند در صورتی که الل ممربوط به ژن S دانه گرده با یکی از دو الل ژن S در کلاله مادگی یکسان باشد رشد لوله گرده قبل از رسیدن به کیسه رویانی متوقف میشود به عنوان مثال فرض کنید ژنوتیپ گیاه  نر     S1S2 و ژنوتیپ گیاه ماده3 2S S باشد گیاه نر دو نوع دانه گرده با ژنوتیپ های2S  و1 S  تولید میکند  در صورتی که دانه گرده1 S روی کلاله مادگی گیاه 3 2S S  بنشیند به دلیل این که الل S1  با هیچ یک از الل های2  S  و3 S  گیاه ماده یکسان نیست لوله گرده تشکیل میشود و تولید مثل گیاه انجام میشود در صورتی که  دانه گرده S2  روی کلاله مادگی گیاه  3 2S S  بنشیند  چون  الل2   S  در دانه گرده و در مادگی مشترک است تولید لوله گرده متوقف میشود و تولید مصل انجام نمیگیرد اگر کمی دقت کنید  متوجه میشوید که این مکانیزم  مانع از انجام خود لقاحی در گیاه شبدر میشود

در امیزش شبدر S1S2 والد نر  با شبدرS2 S3  والد ماده  چه نسبتهای ژنوتیپی در آلبومن دانه های تولید شده ،مورد انتظار است ؟

با توجه  به توضیحات بالا و به علت خاصیت خود ناسازگاری ، از والد نر ، تنها الل S1 است که میتواند در تولید مثل شرکت کند ،پس تمامی دانه های حاصل از والد نر خو الل S1  را دریافت میکنند از طرف دیگر میدانیم البومن تریپلوئید است و از لقاح آنتروزوئید با سلول دو هسته ای حاصل میشود  . ژنوتیپ سلول دو هسته ای در گیاه  S2S3  به صورت  S2S2 یا  S3S3 است  پس در نهایت از لقاح آنتروزوئید  با سلول دو هسته ای نیمی از زاده ها به صورت    S1S2S2و نیم دیگر به صورت 3 S1S3S خواهند بود

 

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 22 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط ناصر مستقیمی |

 

2- مونومر جايگاه آغاز رونويسي وپايان رونويسي به ترتيب كدامند ؟

 

1- ريبونوكلئوتيد - ريبونوكلئوتيد                                 2- ريبو نوكلئوتيد – داكسي ريبونوكلئوتيد

3- داكسي ريبونوكلئوتيد – داكسي ريبونوكلئوتيد                             4- داكسي ريبونوكلئوتيد- ريبونوكلئوتيد

3- كداميك در مرحله آغاز ترجمه صورت نمي گيرد؟.

1- اتصال جزء بزرگ و كوچك ريبوزوم به همديگر                              2- اشغال شدن جايگاه A  ريبوزوم توسط tRNA

3- اشغال شدن جايگاهp توسط  tRNA                                         4- تشكيل پيوند هيدروژني

4- كداميك از اعمال RNA پليمراز پروكاريوتي نمي باشد؟

1- جدا كردن دو نوار پلي نوكلئوتيدي DNA از همديگر   2- ايجاد پيوند پپتيدي

3-تشكيل پيوند كووالانسي بين ريبونوكلئوتيدها                               4- ايجاد پيوند فسفودي استر

5-كداميك رمز گردانِ كدونهاي قابل ترجمه است ؟

1- اينترون                              2- اگزون                                    3- رونوشت اينترون                                      4- رونوشت اگزون

6- اگردر آزمايشي مشابه نيرنبرگ فقط از بازهاي آلي دو حلقه اي استفاده شود رشته پپتپدي حاصل حداكثر چند نوع آمينواسيد مي تواند داشته باشد ؟

1-  2                                       2-  4                                      3-  6                                        4-  8   

7- كداميك فاقد پيوندهيدروژني است ؟

1- ساختار L  شكل tRNA         2- راه انداز                                3- mRNA ي بالغ                      4- اپراتور

8- در سنتز يك پروتئين در ريزوبيوم , ريبوزوم 7 بار بر روي mRNA جابجا مي شود . بخشي از ملكول دو رشته اي  DNA كه دستور ساخت اين رشته پپتيدي را صادر كرده است . داراي چند نوكلئوتيد مي باشد ؟

1- 21                                   2 – 8                                        3-27                                        4-54

9- قند بكار رفته در كداميك با بقيه متفاوت است ؟

1- عامل تنظيم كننده اپران لك              2- ژن رمز گردان كراتين               3- جايگاه پايان رونويسي                4- توالي افزاينده

10- اگر اپراني داراي 5 محصول آنزيمي باشد تعداد راه انداز و ملكول mRNA ي ساخته شده از روي اين اپران به ترتيب كدامند ؟

1- 4,5                                  2- 5,4                                      3-5,1                                       4- 1,1

11- آلولاكتوز با اتصال به كداميك سبب روشن شدن اپران لك مي شود ؟

1- ژن تنظيم كننده                 2- محصول ژن تنظيم كننده         3- توالي افزاينده                          4- اپراتور

12- هاگ نوروسپوراي جهش يافته در محيط غني شده با تمام آمينو اسيدها رشد نكرد . احتمالاً جهش در ژن سازنده كداميك صورت گرفته است ؟

1- متيونين                             2- آرژي نين                               3- لوسين                                   4- نياسين

13- tRNA با كدام آنتي كدون در سلول وجود ندارد ؟

1- UAC                               2-AAA                                                 3-ACU                                   4-UAA

14- سنتز انسولين از مونومرهاي آن در ...................... سلول صورت مي گيرد و اين يك فرآيند متابوليسمي ..................... مي باشد ؟

1- هسته – انرژي زا 2- هسته -انرژي خواه                    3- سيتوپلاسم- انرژي زا                4- سيتوپلاسم -  انرژي خواه

15- كداميك در محيط كشت حداقل نوروسپورا وجود ندارد ؟

1- بيوتين                              2- ساكارز                                   3- نمك                                     4- لاكتوز

16- ژن رمزگردان RNA پليمراز II توسط كداميك رونويسي ميشود ؟

1- RNA پليمراز پروكاريوتي     2-  RNA پليمراز I                  3- RNA پليمراز II                  4- RNA پليمراز III 

17- در فرآيند تبديل mRNA  ي اوليه به mRNA ي بالغ دريوكاريوتها كداميك رخ نمي دهد؟

1- حذف اينترونها                    2- شكستن پيوند فسفودي استر    3- تشكيل پيوند فسفودي استر          4- كوتاه شدن RNA

18 – تبديل لاكتوز به آلو لاكتوز در ............. باكتري اشريشياكولي صورت ميگيرد و اتصال آن به پروتئين تنظيم كننده سبب .............. شدن اپران ميشود ؟

1- خارج – روشن                    2- داخل – روشن                       3- خارج – خاموش                       4- داخل – خاموش

19 – محل سنتز و فعاليت RNA  پليمر از I  به ترتيب كدامند ؟ 

1- سيتو پلاسم-  سيتو پلاسم    2-  سيتو پلاسم -  هسته                3- هسته -  هسته                          4- هسته -  سيتو پلاسم 

 

20 – پيوند بين آخرين tRNA  و آمينو اسيد در جايگاه ...... ريبوزوم توسط ......... شكسته مي شود ؟

1-A  -  عامل پايان ترجمه        2- P – عامل رونويسي 3- A  - عامل رونويسي                   4- P – عامل پايان ترجمه

 

21- در شكل مقابل حداكثر چند نوع نوكلئوتيد قابل مشاهده است ؟

1- 4        

3- 9                    

22- كدام سطح تنظيم بيان ژن دريوكاريوتها بعد از حذف رونوشت اينترونها امكان پذير است ؟

1- آغاز رو نويسي                      2- قبل از رونويسي                      3- هنگام ترجمه                          4- هنگام رونويسي

23- كداميك سبب مي شود كه پروتئين مهار كننده نتواند به اپراتور متصل شود ؟

1- تغيير لاكتوز به الولاكتوز                                                        2- تغيير شكل مهار كننده

3- اشغال شدن اپراتور توسط عامل تنظيم كننده                            4- اشغال شدن اپراتور توسط RNA پليمراز

24- كداميك فاقد ژن هموگلوبين است ؟

1- سلولهاي پوششي روده          2- نورون حسي نخاعي                   3- اريتروسيت بالغ                       4- سلولهاي ماهيچه دلتايي

25- نقش محصول ژن تنظيم كننده در بيان ژن كدام است ؟

1- تبديل لاكتوز به الولاكتوز       2- جذب آلولاكتوز                       3- اتصال به راه انداز                      4- اتصال به اپراتور

26- اگر مجموع آمينو اسيدهاي محصولات اپران لك را با N نشان دهيم . در مرحله ترجمه mRNA ي ساخته شده در مجموع چند پيوند پپتيدي تشكيل مي شود ؟

1- N                                    2-   1-N                                   3-   2-N                                  4-   3-N                    

27- با ايجاد جهش در كپك نوروسپورا ابتدا كداميك دچار تغيير مي شود ؟

1- نوع اسيد سنتز شده             2- نوع پروتئين سنتز شده             3- فنوتيپ                                  4- ژنوتيپ

28- محصول كداميك منحصراً يك نوع RNA مي باشد ؟

1-RNA پليمراز پروكاريوتي      2- RNA پليمراز I                      3- RNA پليمراز II                     4- RNA پليمراز III

29- كداميك در تعيين نوع آمينو اسيد متصل شده به tRNA نقش مهمتري دارد ؟

1- توالي سه نوكلئوتيدي موجود در جايگاه اتصال امينو اسيد

2- توالي نوكلئوتيدهاي شركت كننده در پيوند هيدروژني

3- توالي سه نوكلئوتيدي برگ مياني tRNA

4- نوكلئوتيد انتهايي در جايگاه اتصال امينو اسيد

30- با توجه به طرح مقابل : در اتصال آخرين نوكلئوتيد اضافه شده به mRNA مجموعاً چند پيوند تشكيل شده است ؟

1- 1                        

3- 4 

به يك رشته از DNA با توالي زير دقت كنيد و به سئوالات 31 تا 35  پاسخ دهيد .

TTC3    TAC6    ATG9   cGG12     AGC15        GAA18     ATG21    GGT24     AAT27    TGA30     ACT33    AGC36

 

31-اگر رشته مكمل DNA   ي فوق رونويسي و ترجمه شود رشته پپتيدي حاصل داراي چند پيوند پپتيدي خواهد بود ؟

1- 7                                     2- 8                                         3- 6                                         4- 5 

32- اگر رشته مورد نظر رونويسي و ترجمه شود در سنتز رشته پپتيدي ,ريبوزوم چند بار جابجا خواهد شد ؟

1- 9                                     2- 8                                         3- 7                                         4- 6

33- اگر رشته مكمل DNA ي فوق رونويسي و ترجمه شود اولين كدوني كه در جايگاه A ريبوزوم قرار خواهد گرفت كدام است ؟

1- CGG                               2- ACU                                  3-CCG                                    4- GCG

34- اگر رشته مورد نظر رونويسي و ترجمه شود آخرين كدوني كه در جايگاه p ريبوزوم قرار خواهد گرفت كدام است ؟

1- GAU                              2-ACU                                   3- UUA                                  4- CCA

35- اگر حدفاصل نوكلئوتيد 16 و 15 در رشته مورد نظر 3 نوكلئوتيد پورين دار كه هر كدام در سه پيوند هيدروژني شركت مي كنند اضافه شود رشته پپتيدي حاصل از رونويسي و ترجمه همان رشته دچار كدام تغيير خواهد شد ؟ اضافه يك شدن يك آمينو اسيد .................... در رشته پپتيدي .

هیپوتالاموس

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 22 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط ناصر مستقیمی |

 

 

مقدمه

هیپوتالاموس برای
جانوران مهره‌دار به عنوان مهمترین بخش از مغز تلقی می‌شود که کنترل ثبات محیط داخلی بدن را به عهده دارد. هیپوتالاموس به عنوان بخش کوچکی از مغز است که در انسان فقط 5 گرم وزن دارد. هیپوتالاموس بخش شکمی مغز دوم را شامل می‌شود و در زیر تالاموس واقع شده است. هیپوتالاموس مرکز تنظیم اعمال مختلفی از جمله گرسنگی ، تشنگی ، خواب و بیداری و تنظیم دمای بدن است. 
 
تصویر

 

 

ساختار هیپوتالاموس

هیپوتالاموس را به سه ناحیه تقسیم می‌کنند.
  • ناحیه کنار بطنی: ناحیه کنار بطنی نازک است و کناره بطن سوم را تشکیل می‌دهد.

  • ناحیه میانی: در ناحیه میانی تعدادی هسته به ترتیب از جلو به پشت قرار دارند. از بخش شکمی میانی هیپوتالاموس ، ساقه هیپوفیز منشا می‌گیرد.

  • ناحیه جلویی: ناحیه جلویی ساقه هیپوفیز موسوم به برجستگی میانی است که جایگاه ختم پاره‌ای از نورونهای هیپوتالاموسی است. این
  •  
  • نورونها ، مواد هورمونی خود را به داخل برجستگی میانی ترشح می‌کنند که توسط سیستم رگی باب هیپوتالاموس- هیپوفیز جذب جذب و به داخل هیپوفیز قدامی برده می‌شوند. در هیپوتالاموس جانبی نواحی هسته‌ای وجود ندارد و نورونهای پراکنده این ناحیه به سوی سیستم لیمبیک و همچنین پایک مغزی روانه می‌گردند. 
 
تصویر

 

 

ارتباطات ورودی و خروجی هیپوتالاموس

از وجود ارتباطات متعدد هیپوتالاموس می‌توان به اهمیت و مرکزیت این بخش پی برد. در واقع هیپوتالاموس به عنوان مرکز ارتباطی برای انجام اعمال پیکری ، نباتی (خودکار) و هورمونی تلقی می‌گردد. هیپوتالاموس جانبی توسط رشته‌های فراوانی با نواحی فوقانی تنه مغزی و همچنین سیستم لیمبیک بطور متقابل ارتباط برقرار می‌سازد. سیگنالهای حسی ورودی از سطح و درون بدن به کمک راههای بالا رونده روانه هیپوتالاموس جانبی می‌گردند. هیپوتالاموس میانی بطور متقابل با هیپوتالاموس جانبی و همچنین با پاره‌ای از جریانهای ورودی مستقیم مربوط می‌گردد.

به علاوه برخی از نورونهای هیپوتالاموس میانی در خدمت اندازه‌گیری پارامترهای مهم خون یا لیکور مغزی- نخاعی و از این طریق ثبات محیط داخلی می‌باشد. این گیرنده‌ها دائما حرارت خون ، تراکم نمک و یا تراکم هورمونها را در
خون اندازه‌گیری می‌کنند. ارتباطات خروجی بخش هیپوتالاموس میانی با هیپوفیز هم از راه عصبی و هم راه هورمونی برقرار می‌شود.

 

 

سیستم هیپوتالاموس _ هیپوفیز

فعالیت اکثر
غدد درون ریز توسط هیپوفیز تنظیم می‌گردد. تنظیم ترشح هورمونهای هیپوفیز به نوبه خود از طریق نوروهورمونهای نواحی میانی هیپوتالاموس صورت می‌گیرد که موسوم به هورمونهای آزاد سازند. هورمونهای آزاد سازنده از انتهای آکسونهای نورونهای هیپوتالاموس در ناحیه برجستگی میانی رها می‌کردند و توسط جریان خون سیستم باب هیپوتالاموس _ هیپوفیز به هیپوفیز قدامی می‌رسند. 
 
تصویر

 

 

هیپوتالاموس و رفتار

تحریکات الکتریکی نواحی کوچکی از هیپوتالاموس در حیونات بوسیله کارگذاری
میکروالکترود باعث واکنشهای ویژه رفتاری می‌گردند. اینگونه رفتارها اکثرا رفتارهایی از قبیل رفتار دفاعی ، تغذیه و ... می‌باشد که موجب بقاء جاندار است. برای مثال تحریک الکتریکی موضعی نواحی پسین هیپوتالاموس در گربه بیدار واکنشهای دفاعی را به جریان می‌اندازد. واکنش دفاعی ترکیبی از انواع واکنشهای ارادی ، نباتی (خودکار) و هورمونی است.

بدین ترتیب از مطالعات منظم هیپوتالاموس می‌توان چنین نتیجه گرفت گه گروههای نورونی مسئول اعمال گوناگون در هیپوتالاموس بطور جداگانه قرار گرفته‌اند. مثلا تخریب ناحیه جانبی هیپوتالاموس ، یعنی جایی که مرکز گرسنگی در آنجاست باعث سیری و عدم تمایل به غذا و برعکس تخریب ناحیه میانی هیپوتالاموس یعنی جایگاه مرکزی سیری موجب افزایش تمایل به غذا و پرخوری خواهد گردید. نواحی رفتاری هیپوتالاموس مرزهای کاملا مشخص ندارند و در یکدیگر تداخل می‌کنند
نوشته شده در تاريخ یک شنبه 22 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط ناصر مستقیمی |